ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ (ΧΑΡΜΙΣΚΟ)

Με την υπ’ αριθμ. 986/93298/06-04-2022 απόφασή του το Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών (Ε2), της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ - αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΡΜΙΣΚΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» (α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 185277), κατόπιν δε και της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών, ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο ως ακολούθως :

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(1) ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (δτ ΕΝΜ ΑΕ), (2) ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΚΕ (δ.τ. ΓΕΩΣΥΝΟΛΟ ΙΚΕ), (3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ

 

 

96,30

 

 

63,38

 

96,30 * 70 % + 63,38 * 30 %

 

 

86,42