ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΧΑΡΜΙΣΚΟ» ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ

 Για να μην προκαλείται ανησυχία από ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για κίνδυνο απένταξης του έργου κατασκευής φράγματος και δικτύου στην θέση «Χάρμισκο» Τολοφώνας, ενημερώνουμε για τις ενέργειες, που έχουν γίνει από την Κυβέρνηση από τον Ιούλιο 2019 μέχρι σήμερα και για το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης:

  1) Το έργο εντάχθηκε στο ΠΑΑ 2014-2020 τον Ιούλιο του 2019. Σύμφωνα με το αρθ. 49 Ν. 4412/2016 (Νόμος Προμηθειών), προϋπόθεση για την δημοπράτηση του έργου είναι να έχουν συντελεστεί οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

  2) Η ΕΥΠΕ ΠΑΑ 2014-20, με έγγραφό της την 1-10-2019, ζήτησε από το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης να ενεργοποιηθεί το άρθ. 7Α του Ν. 2882/2001 για την επίσπευση των απαλλοτριώσεων. Το ΦΕΚ με την υπαγωγή του εν λόγω έργου στο άρθ. 7Α εκδόθηκε την 1-5-2020.

  3) Στις 30 Οκτωβρίου 2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων απέστειλε αίτημα προς την ΕΥΠΕ ΠΑΑ 2014-2020, προκειμένου να ενταχθεί μεταξύ άλλων στην Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ Σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου για την παροχή βοήθειας σε ζητήματα απαλλοτριώσεων των έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ.  

  4) Τον Οκτώβριο του 2020 βρέθηκε από την ΕΥΠΕ ΠΑΑ 2014-20 χρηματοδότηση μέσω της Τεχνικής Βοήθειας για τον Τεχνικό Σύμβουλο Απαλλοτριώσεων του εν λόγω έργου.

  5) Τον Δεκέμβριο του 2020 εγκρίθηκε η Διακήρυξη για την ανάθεση των απαλλοτριώσεων σε Τ.Σ. και το Φεβρουάριο του 2021 υπογράφηκε η σχετική Σύμβαση.  

  6) Την 22 Απριλίου 2021 κατατέθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων προς έγκριση.

  Παράλληλα με τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης θα γίνει επικαιροποίηση της μελέτης με τα σημερινά δεδομένα και σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.  

  Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Εκτιμάται ότι η απαλλοτρίωση θα έχει συντελεστεί τον Δεκέμβριο του 2021 λόγω της εμπλοκής δικαστηρίων και τον ίδιο μήνα θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Η υπογραφή της σύμβασης εκτιμάται τον Σεπτέμβριο του 2022.