ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Συνολικό ποσό πέντε εκατομμυρίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (5.047.170 €) από το Πρόγραμμα CLLD LEADER στη Φωκίδα, εκ των οποίων 3.437.170 ευρώ για ιδιωτικές προτάσεις – επενδύσεις και 1.610.000 ευρώ για δημόσιες προτάσεις – επενδύσεις. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί και να φθάσει στα 6.034.359 ευρώ, εάν γίνει δεκτό το αίτημα που εκκρεμεί προς έγκριση ποσού 987.189 ευρώ για δημόσιες επενδύσεις.

Ειδικότερα, τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Η πρώτη Πρόσκληση για επενδύσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2 του Μέτρου 19 CLLD LEADER ΠΑΑ 2014 – 2020, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε. σε περιοχή παρέμβασης τον Νομό Φωκίδας είχε συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 4.060.000€.

1. Για τις ιδιωτικές επενδύσεις – προτάσεις υπήρξε συνολική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη, 2.450.000,00€ (κατόπιν δε και της επιπλέον χρηματοδότησης (υπερδέσμευσης) 987.170,00€) συνολικά 3.437.170,00€ που αποτελεί και τον συνολικό προϋπολογισμό των 33 παραδεκτών επενδυτικών προτάσεων και τις εξής υποδράσεις :

 • Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.  

 • Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 • Υποδράση 19.2.2.5: Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 • Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 • Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

2. Για τις δημόσιες επενδύσεις – προτάσεις εκκρεμεί αίτημα υπερδέσμευσης ποσού 987.169,12€, καθόσον η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη 1.610.000,00€ δεν καλύπτει τον συνολικό προϋπολογισμό των 15 παραδεκτών επενδυτικών προτάσεων και τις εξής υποδράσεις:

 • Υποδράση 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κλπ) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.  

 • Υποδράση 19.2.4.2: Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητισμός κ.λπ).

 • Υποδράση 19.2.4.3: Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.).

 • Υποδράση 19.2.4.4: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 • Υποδράση 19.2.4.5: Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών και αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια κτλ.  

 • Υποδράση 19.2.5.1: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 • Υποδράση 19.2.6.1: Πρόληψη για πυρκαγιές δασών και δασικών εκτάσεων και άλλες φυσικές καταστροφές.