ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 58338/18.11.2021 απάντησή της, η Αν. Υπουργός Υγείας, κ. Ασημίνα Γκάγκα, σε ερώτηση Βουλευτών του Κ.Κ.Ε. σχετικά με τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Άμφισσας, επισημαίνει ότι κατά τη διετία 2020-2021 προκηρύχθηκαν συνολικά εννέα θέσεις ειδικευµένων ιατρών, εκ των οποίων οι τρεις κηρύχθηκαν άγονες, οι πέντε πληρώθηκαν και µία βρίσκεται στο στάδιο της υποβολής αιτήσεων. Επιπλέον, το νοσοκομείο ενισχύθηκε, απὀ την έναρξη της πανδηµίας έως σήµερα, τόσο µε λοιπό μόνιμο προσωπικό όσο και με 39 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, ένω 5 ακόμη θέσεις έχουν ήδη προκηρυχθεί.  

   Περαιτέρω, η Αν. Υπουργός ενημερώνει τους Βουλευτές ότι, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και τα συγκεκριμένα δεδομένα του Γ.Ν. Άμφισσας, προτείνεται η τροποποίηση του Οργανισμού του νοσοκομείου, ως του μοναδικού φορέα δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νομό Φωκίδας, προκειμένου να αυξηθούν τόσο οι κλίνες από 80 σε 105 όσο και το ιατρικό προσωπικό κατά 10 επιπλέον ιατρούς.

   Στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του Γ.Ν. Άμφισσας, έγιναν εργασίες χωροταξικής διαμόρφωσης για τη λειτουργία Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ), για την οποία έχει πραγματοποιηθεί ήδη προμήθεια ειδικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (αναπνευστήρες, µόνιτορ κ.λπ.) και σχεδιάζεται στελέχωση µε εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σημαντική ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό επίκειται και για το ΚΕΦΙΑΠ, το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε άτοµα µε αναπηρία, τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού και κυκλοφορικού συστήµατος αλλά και σε άτοµα όλων των ηλικιών µε κινητικά ή νοητικά προβλήματα.

   Όσον αφορά την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επισημαίνεται πως µε τη χρήση του ΕΣΠΑ το Νοσοκομείο απέκτησε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό συνολικής αξίας 115.000 ευρώ, και συγκεκριμένα αναισθησιολογικό µηχάνηµα, μηχάνηµα οστικής πυκνότητας και, κατά το αµέσως προσεχές διάστηµα, σχισµοειδή λυχνία. Επίσης, µέσω ΕΣΠΑ έχει αφενός προχωρήσει στην προκήρυξη για την προμήθεια 16 μηχανημάτων, συνολικού προὔπολογισμού 177.958 ευρώ, κι αφετέρου επίκειται η δημοπράτηση λοιπού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (14 μηχανημάτων), προϋπολογισμού 249.991,80 ευρώ. Για την προγραμµατική περίοδο δε 2021-2027 έχει υποβληθεί από το Γ. Ν. Άμφισσας πρόταση συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 4.352.500 ευρώ, ενώ παράλληλα πρόταση κατετέθη και στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαµψης, για υλοποίηση έργων συνολικής αξίας 2.875.000 ευρώ.

   Τέλος, η κ. Γκάγκα διαβεβαιώνει ρητώς ότι υπάρχει συνεχής μέριμνα τόσο για την ενδυνάμωση του Νοσοκομείου µε ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και λοιπό) όσο και για την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του µε σκοπό την παροχή αρτιότερων υπηρεσιών υγείας. Οποιαδήποτε κενά υπάρχουν στο εφηµεριακό πρόγραµµα καλύπτονται µε μετακινήσεις ιατρών από κέντρα υγείας της περιοχής.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ως άνω αναφερόμενης απάντησης του Υπουργείου Υγείας.


_11 21_pages-to-jpg-0001jpg_11 21_pages-to-jpg-0002jpg_11 21_pages-to-jpg-0003jpg