ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

  O Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 305/20/05.01.2021 επιστολή του σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας,  αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικών επιδόσεων των δικαστικών εγγράφων, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια μετάβασης στην ψηφιακή δικαιοσύνη.

   Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του από 22-06-2020 Μνημονίου Συνεργασίας «Δράσεις Ψηφιοποίησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Δικαιοσύνης», προγραμματίζει και προωθεί δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και απλούστευσης των διαδικασιών της Δικαιοσύνης. Στις εν λόγω δράσεις συμπεριλαμβάνεται τόσο η ηλεκτρονική επίδοση και κοινοποίηση εγγράφων αστικών και ποινικών υποθέσεων, καθώς και διοικητικών εγγράφων όσο και η τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή και υλοποίηση της προαναφερόμενης δράσης.

  Ο στόχος αυτών των δράσεων είναι: α) η βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών, β) η υποστήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από γραφειοκρατικές διαδικασίες και γ) η ουσιαστική προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσω της εφαρμογής υψηλής ποιότητας κανόνων, λειτουργιών και εν γένει διοικητικών διαδικασιών.

  Πρόσφατα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο: α) την έκδοση και παραλαβή επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης και β) την ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ΑΔΑ: 6ΒΠ5Ω-ΥΞΥ). Η ολοκλήρωση του έργου της προαναφερόμενης ομάδας εργασίας θα συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πόρων σε όρους ανθρωποπροσπάθειας, στην αποδοτική λειτουργία του δημοσίου τομέα και εν γένει στην επίτευξη του στόχου για την Ψηφιοποίηση και την Απλούστευση των Διαδικασιών της Δικαιοσύνης.