ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

  O Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 84/28.04.2021 επιστολή του σε ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με την προσβασιμότητα των πολιτών στη Δικαιοσύνη, στην οποία του είχε επισημάνει ότι βασική προϋπόθεση της ορθής λειτουργίας της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας αποτελεί η γνωστοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων των πολιτών, οι οποίες εγγυώνται την τήρηση και ισότιμη κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων, προκειμένου αυτά να ασκούνται ευχερώς από όλους και να αποτρέπεται η τυχόν παραβίασή τους.  

  Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο τις αναγκαίες πράξεις για την ψηφιοποίηση, απλούστευση, τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών λειτουργίας της Δικαιοσύνης, με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων και δικηγόρων, καθώς και την εξυπηρέτηση του πολίτη, τον εν γένει εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών και άλλων υποδομών, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

  Περαιτέρω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, που στοχεύουν στην ενίσχυση ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας με αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών, όπως, ενδεικτικά, η ομογενοποίηση διαδικασιών και η δημιουργία της «Τεχνητής νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη (Artificial Intelligence for Justice)» για αρχεία και προετοιμασία αποφάσεων - chatbot, ανωνυμοποίηση και ψευδωνυμοποίηση δικαστικών αποφάσεων, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νομολογίας-Νομοθεσίας.

  Επιπρόσθετα, εντός του τρέχοντος έτους, αναμένεται να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τα κάτωθι συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ ψηφιακά έργα: «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ)», «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας και διασύνδεση με το Γ.Ε.ΜΗ. και άλλα μητρώα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)», «Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο αξιοποίησης εξελιγμένων τεχνικών εργαλείων και σύγχρονων διαδικασιών Αποθήκης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence-BI), για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων, καθώς και την παραγωγή αξιόπιστων και ποιοτικών δεδομένων δικαιοσύνης.