ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο «αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, εκσυγχρονισμός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Εκπαιδεύσεων». Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπουν την εισαγωγή νέων δομών οργάνωσης και λειτουργίας, που θα εγγυώνται τη διαρκή αναβάθμιση, ευελιξία και ανταπόκριση της παρεχόμενης αστυνομικής εκπαίδευσης στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνικών μεταβολών και του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ασφαλείας. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι θεσμικές προϋποθέσεις και δομές, ώστε να αξιοποιηθούν η διεθνής εμπειρία για την αστυνομική εκπαίδευση, αλλά και οι βέλτιστες πρακτικές από άλλες Αστυνομικές Ακαδημίες κρατών-μελών της Ε.Ε. και να δημιουργηθούν σταθερές βάσεις συνεργασίας με πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιοτικά γνώσης. Ειδικότερα οι προωθούμενες ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την:

-Αναδιαμόρφωση του χαρακτήρα της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στα πρότυπα των Ανώτατων Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων.

-Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Αστυνομικών Εκπαιδεύσεων, με σύγχρονη και ευέλικτη δομή λειτουργίας.

-Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, με έμφαση στο υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

-Επίτευξη συνδυασμού ακαδημαϊκής και αστυνομικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας με την ενίσχυση της συμμετοχής των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.


-Περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση διαδικασιών αξιοκρατίας.


-Ενθάρρυνση της συμμετοχής στη Διαρκή Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση των Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας.