ΠΑΡΑΤΑΣΗ για την ΠΑΡΑΔΟΣΗ του ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 2475/240960/31.07.2023 απόφαση του Τμήματος Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Νομού Φωκίδας» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ήτοι μέχρι την 31-07-2024.

    Η παράταση χορηγήθηκε, επειδή η Προϊσταμένη Αρχή έκρινε ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας της Κ/ξίας «ΕΛΤΕΡ Α.Ε. - ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ», εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

    Της απόφασης παράτασης προηγήθηκαν: α) η υπ’ αριθμ. 363430/28.07.2023 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισμού, «παράτασης πρόσληψης του επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από 01/08/2023 έως και 31/03/2024, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογία» που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος στο πλαίσιο της πράξης «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Ν. Φωκίδας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 125047, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού» καθώς επίσης και  β) η υπ΄ αριθμ. 140263/27.07.2023 απόφαση του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση της Τροποποιημένης Οριστικής Μελέτης φρεατίων υδροληψιών από τον υδαταγωγό Μόρνου, του έργου: «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Ν.Φωκίδας», αναδόχου «Κ/ΞΙΑΣ ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.-ΑΤΛΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Με την έγκριση της μελέτης υδροληψίας αντιμετωπίστηκε ένας σημαντικός παράγοντας ολοκλήρωσης του έργου.

    Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 20517/07.10.2022 απόφασή της, η ΕΥΔΑΠ επιβεβαίωσε την υποχρέωσή της σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 570/17.05.2006 απόφαση του τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Σουφλιά, να χορηγεί κάθε έτος 12.000.000m3 (0,77 m3/sec) από το Υδραγωγείο του Μόρνου για την άρδευση του Ελαιώνα της Άμφισσας, διευκρινίζοντας ότι κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από την εν λόγω ποσότητα θα διατίθενται 3.000.000m3/μήνα (1,17 m3/sec), σύμφωνα με την οριστική μελέτη του έργου.

    Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον αρμόδιο Υφυπουργό, κ. Διονύση Σταμενίτη, την ΕΥΔΑΠ, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισμού, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον Ανάδοχο του έργου καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα, που ανακύπτουν, ώστε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο μέχρι 31-07-2024. Η άρδευση του ελαιώνα της Άμφισσας θα συνεισφέρει πολλαπλά στην παραγωγικότητά του αλλά και στην προστασία του από ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές.