ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Με την υπ΄αριθμ. 165289/21-04-2022 Απόφαση του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/7878/5767/137/75/31.01.2020 (ΑΔΑ: Ω0Β04653Π4-8ΘΤ) Υ.Α. και αποφασίζεται:

        α) για την εκτέλεση του υποέργου «Αρχαιολογία» του έργου «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας, Ν. Φωκίδας» η πρόσληψη και η παράταση πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης του έργου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και τις τροποποιήσεις αυτής, καθώς και του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα Κατανομής Προσωπικού σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, που συμπληρώθηκε για τις ανάγκες της διαδικασίας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού του έργου:

  22jpg

  β) Η εκτέλεση του έργου έχει έναρξη στις 2.12.2019 και λήξη στις 30.4.2023.

    Η πρόσληψη και συνεχής απασχόληση του απαραίτητου, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, προσωπικού θα συμβάλει στην ολοκλήρωση των εργασιών και παράδοση του έργου άρδευσης του ελαιώνα της Άμφισσας εντός του α΄εξαμήνου του έτους 2023, όπως έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.