ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Κ. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.»


ΘΕΜΑ: Λειτουργία δημοσίων ΙΕΚ παραμεθορίων περιοχών

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

To δημόσιο ΙΕΚ Άμφισσας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αποφοίτους Λυκείων, συμβάλλοντας στην άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σήμερα, στο εν λόγω ΙΕΚ φοιτούν συνολικά 70 άτομα (α’ και γ’ εξάμηνο φοίτησης) και απασχολούνται περίπου 20 εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων.

Πρόκειται για Ινστιτούτο με αδιάκοπη λειτουργία από το έτος ίδρυσής του, 1996, μέχρι σήμερα και τον μοναδικό αντίστοιχο φορέα εντός της Π.Ε. Φωκίδας, ενώ το εγγύτερο ΙΕΚ απέχει γύρω στα 100 χλμ μακριά.

Παρέχει κατάρτιση, με δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε τέσσερις (4) σύγχρονες ειδικότητες. Οι περίπου 700 απόφοιτοι του ΙΕΚ έχουν κατορθώσει την άμεση απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Επιπλέον, ειδικότητες που προσφέρονται σήμερα, όπως η «στελέχη φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» ή «στελέχη ασφάλειας προσώπων και υποδομών» έχουν ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, δεδομένου του έντονου αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής, καθώς και εξαιτίας των δύο καταστημάτων κράτησης εντός του νομού.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη το ανωτέρω ίδρυμα να εξακολουθήσει την απρόσκοπτη λειτουργία του. Δεδομένου ότι ο νομός Φωκίδας έχει περιληφθεί στο καθεστώς προσλήψεων των παραμεθορίων περιοχών, πρέπει στο άρθρο 23 παρ. 2 του συζητούμενου σχεδίου νόμου να προστεθούν τα εξής:

Β. ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ανωτέρω σχεδίου νόμου («Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των ΙΕΚ»), μετά τις λέξεις «παραμεθόριες περιοχές» να προστεθεί το εδάφιο, «όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17 παρ. 8 περ. ιδ του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν.3801/2009, καθώς και στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδόθηκαν δυνάμει αυτών».