ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΣΩΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ

  Με ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τους δασωμένους αγρούς, που περιελήφθη στο κείμενο του πολυνομοσχεδίου για «την αντιμετώπιση της διαφθοράς» (άρθρο 93), όπως ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, το Δημόσιο «αποσύρεται» από τη διεκδίκηση της ιδιοκτησίας μεγάλου μέρους των 6,9 εκατ. στρεμμάτων γης, που ήταν κάποτε αγροτικές και στην πορεία δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψής τους. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η κατοχύρωσή τους με χρησικτησία, ενώ δίνεται το δικαίωμα στον ιδιώτη να τις αποψιλώσει και να τις χρησιμοποιήσει για καλλιέργεια ή σειρά χρήσεων, που περιλαμβάνουν τουριστικές υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις για διαφόρων ειδών έργα.

  Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαίωμα κυριότητας σε δασωμένους αγρούς, εφόσον δεν διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας. Μέχρι σήμερα, το Δημόσιο δεν διεκδικούσε την κυριότητα των εκτάσεων αυτών μόνο εφόσον ιδιώτης προσκόμιζε τίτλο παλαιότερο του έτους 1946. Η ρύθμιση αυτή αφορά ουσιαστικά όλες τις περιοχές όπου η δασική έκταση θεωρείται δημόσια, εκτός αν ένας ιδιώτης μπορεί να αποδείξει το αντίθετο.

  Από τις εκτάσεις αυτές, τμήμα με επιφάνεια έως 30 στρέμματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αγροτική εκμετάλλευση, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, αλλά και για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση, όπως επίσης για πλήθος δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται «επιτρεπτές επεμβάσεις». Ανάμεσα σε αυτές είναι η κατασκευή κοινωφελών υποδομών (λ.χ. δρόμοι), τουριστικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνικών – βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μεταλλείων ή λατομείων, εγκαταστάσεων εκπαίδευσης, αθλητισμού κ.ά.

  Η νέα ρύθμιση καλύπτει τίτλους βασισμένους και στη χρησικτησία, ανεξαρτήτως του πότε συντάχθηκαν, ενώ αποψίλωση μπορεί να επιτραπεί ακόμα και χωρίς τίτλο ιδιοκτησίας εφόσον αποδεικνύεται η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.