ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

1.Οι βασικοί στόχοι του νέου νομοσχεδίου.

Ξεκινά σήμερα Τετάρτη και ολοκληρώνεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής -μετά τη συζήτηση στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή- η συζήτηση του νομοσχεδίου «Νέοι Ορίζοντες» στα Α.Ε.Ι., που κατέθεσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Βασικές έννοιες που διαπνέουν το νομοσχέδιο είναι: Η ενίσχυση της αυτονομίας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών Πανεπιστημίων. Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο προς τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Η διεπιστημονικότητα, η κινητικότητα φοιτητών και ερευνητών, η ανάπτυξη συνεργασιών, η εξωστρέφεια και η παραγωγή γνώσης, έρευνας και καινοτομίας που διαχέονται προς όφελος της κοινωνίας. Η προσαρμογή στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Η επίλυση χρόνιων ζητημάτων και η κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας.

2.Ποιες είναι οι βασικές μεταρρυθμίσεις και οι επιδιώξεις που προωθούνται με το νομοσχέδιο;

Το νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες» στα Α.Ε.Ι., μεταξύ άλλων, προβλέπει:

-Αναβάθμιση της ποιότητας των Α.Ε.Ι., με εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων, εσωτερικό Erasmus, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, κοινά και διπλά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degrees), αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, με νέο, γρήγορο, πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές σύστημα εκλογής και εξέλιξης Μελών Δ.Ε.Π.
-Ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας των Α.Ε.Ι., με νέο μοντέλο διοίκησης, με θέσπιση αναπτυξιακών εργαλείων για την αναβάθμιση των ΑΕΙ, με εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας,
-Προώθηση της σύνδεσης με την κοινωνία, με ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, με αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας και υποστήριξη για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων φοιτητών (start-ups).
-Εκσυγχρονισμός ΔΟΑΤΑΠ, με νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του, που στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

3.Πώς θα επωφεληθούν οι φοιτητές μας από τις αλλαγές του νομοσχεδίου, στην πράξη; Ποιες διαφορές θα δουν στην καθημερινότητά τους;
 
Με την εφαρμογή του νέου νόμου, οι φοιτητές, θα μπορούν να εγγραφούν σε νέα, καινοτόμα, ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών.
-Κοινά προγράμματα σπουδών σε διεπιστημονικά αντικείμενα αιχμής που οργανώνονται από δύο Τμήματα του ίδιου Πανεπιστημίου και απονέμουν κοινό τίτλο σπουδών (joint degree) και από τα δύο Τμήματα, ώστε οι φοιτητές να επωφελούνται από τα προγράμματα σπουδών, τις υποδομές, τις συνεργασίες και τυχόν ερευνητικές ευκαιρίες από δύο Τμήματα.

-Διπλά προγράμματα σπουδών οργανώνονται από δύο Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου εντός ή εκτός Ελλάδας και απονέμουν δύο τίτλους σπουδών (dual major) και από τα δύο Τμήματα (ή και από τα δύο Πανεπιστήμια), ώστε οι φοιτητές να αποκτούν περισσότερες επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές.

-Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) με απονομή διακριτού τίτλου σπουδών εξειδίκευσης, επιτρέποντας τους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες εμβάθυνσης στο κύριο αντικείμενου σπουδών ή βασικές γνώσεις σε ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο.
-Προγράμματα εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας (3,5 ετών, με υποχρεωτική πρακτική άσκηση).
Παράλληλα, οι φοιτητές:

-Θα μπορούν να συμμετέχουν στο «Ελληνικό Erasmus» μεταξύ (ομοειδών ή μη) προγραμμάτων σπουδών ελληνικών Πανεπιστημίων για 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο. -Θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα, μαθήματα που παρέχονται από προγράμματα σπουδών άλλων Τμημάτων της ίδιας ή και άλλης Σχολής του Πανεπιστημίου τους.

-Θα αποκτήσουν πρόσβαση σε Κέντρα Ψυχολογικής Υποστήριξης στελεχωμένα με εξειδικευμένους επαγγελματίες.
-Θα λαμβάνουν ειδική μέριμνα σε περίπτωση αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.ορευτεί προς τις εκλογές.