ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ "FAST TRACK" ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

  Με τροπολογία, που κατετέθη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Δουλειές Ξανά», εισάγονται δύο νέοι θεσμοί για την οριστική επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της έγκαιρης απονομής συντάξεων. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, αξιοποιούνται οι τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στον ΕΦΚΑ και παράλληλα αποδίδεται σεβασμός στους πολίτες - αφενός η ταχεία απονομή συντάξεως («fast track») για τις μελλοντικές αιτήσεις, κι αφετέρου οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» για τις εκκρεμείς.

  Κατά πρώτον, για τις συντάξεις που πρόκειται να δοθούν εφεξής, τίθεται ρητή προθεσμία τριών μηνών από το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, εντός της οποίας η σύνταξη θα εκδοθεί. Μετά την πάροδο του τριμήνου, ο ασφαλισμένος λαμβάνει τη σύνταξη χωρίς να περιμένει την εκ των υστέρων επαλήθευση των στοιχείων του – μια διαδικασία δηλαδή «fast track» χορήγησης συντάξεως.

  Από την άλλη, οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» αφορούν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως 31 Μαρτίου. Το κράτος εμπράκτως επιδεικνύει πίστη έναντι του διοικούμενου/ασφαλισμένου, με ταχύτατη διεκπεραίωση του αιτήματός του («συντάξεις εμπιστοσύνης»). Για τις εν λόγω αιτήσεις, η σύνταξη θα εκδίδεται αποκλειστικά βάσει των στοιχείων του ασφαλιστικού ιστορικού, όπως αυτό καταγράφεται πλέον στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του ΕΦΚΑ, αλλά και της δήλωσης του πολίτη για την αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικών παραστατικών ή δικαιολογητικών. Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» εμπλουτίζεται με ολοένα και περισσότερα στοιχεία και έχει πλέον μετασχηματιστεί ψηφιακά για να λειτουργεί με όσο γίνεται περισσότερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

  Επιπλέον, καθιερώνεται προθεσμία τριών (3) μηνών για την έκδοση επικουρικής σύνταξης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της κύριας σύνταξης, καθώς και προθεσμία έξι (6) μηνών για τη χορήγηση του «εφάπαξ», με αφετηρία την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Οι προθεσμίες αυτές, ασφαλώς δεν ισχύουν για τις λεγόμενες διεθνείς συντάξεις, δηλαδή για όσες εκδίδονται με τη συνδρομή και εμπλοκή ασφαλιστικών φορέων άλλων κρατών.

  Πέραν όμως των ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται έλεγχος από τον ΕΦΚΑ, με δυνατότητα πλήρους (για τις «συντάξεις εμπιστοσύνης») ή μερικής (για τις συντάξεις «fast track») ικανοποίησης των τυχόν αντιρρήσεων ή ενστάσεων του δικαιούχου/ασφαλισμένου. Προβλέπονται δε οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες για την αντιμετώπιση ενδεχομένων σφαλμάτων του συστήματος. Συνεπώς, μετά την έκδοση της σύνταξης, και σε περίπτωση που από τον εκ των υστέρων έλεγχο του ΕΦΚΑ προκύψει διαφορά ή ανάγκη διόρθωσης, θα εφαρμόζεται ενδεχομένως συμψηφισμός.

  Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία αποδεικνύουν την αύξηση στην έκδοση συντάξεων ανερχόμενη στο εντυπωσιακό 83% - το υψηλότερο που έχει σημειωθεί στην ιστορία. Η θέσπιση της προκαταβολής της εθνικής σύνταξης, πριν δηλαδή την έκδοση της οριστικής σύνταξης, έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες συνταξιούχους να επωφεληθούν, με τον τρόπο αυτό υλοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα πάγιο και δίκαιο αίτημα.