ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ;

  Ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δημιουργείται για να καλύψει σημαντικό μέρος των αποδοχών των εργαζόμενων που θα δουλέψουν με μειωμένο ωράριο να αποτρέψει απολύσεις και ταυτόχρονα να βοηθήσει πληττόμενες επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους κατά τους επόμενους μήνες. Μπαίνει σε εφαρμογή από 15 Ιουνίου και θα ισχύσει έως 15 Οκτωβρίου 2020, ενώ -κατ’ εξαίρεση- για τις επιχειρήσεις στον τομέα των αερομεταφορών, θα ισχύσει έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά, καθώς και εποχικές επιχειρήσεις.

  Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους σημερινούς εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, καθώς όσους θα προσληφθούν από επιχειρήσεις μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα. Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.

  Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας. Η Πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% επί των καθαρών αποδοχών του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου.

  Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Μέσω του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.