ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 850.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ)

Υπεγράφη η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Παρνασσού» του Δήμου Δελφών συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών (Ν. Φωκίδας).
Η Πράξη αποτελείται από τα εξής δύο υποέργα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Παρνασσού» προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος φωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Παρνασσού» προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Δελφών
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                            ΠΟΣΟ σε €
ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010        600.000,00 €
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ                                                        250.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ                                                                              850.000,00 €


https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2291%CE%93546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-0%CE%9D%CE%98%22&page=0